GAP Yerel Medya Çalıştayı Gaziantep'de yapıldı

Yerel Medya Çalıştayı Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

GAP Yerel Medya Çalıştayı Gaziantep'de yapıldı

Yerel Medya Çalıştayı Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

GAP Yerel Medya Çalıştayı Gaziantep'de yapıldı
11 Kasım 2018 - 11:42

Yerel medya çalıştayına Şanlıurfa’yı Şanlıurfa Gazeteciler Derneği Başkanı Mehmet Kamil Güler., Şanlıurfa Gazetesini temsilen Muhammed Fatih Güler, Olay Gazetesine temsilen Celal Çiftçi ve Dilek Çiftçi, Damga Gazetesine temsilen Abdullah Durmuş ve Mehmet Aslan, Anadolu İnternet Yayıncılar derneği Başkanı Ahin Güneş temsil etti.

GAP  Bölge Kalkınma İdaresi ve Gaziantep Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen “GAP Bölgesinde faaliyet gösteren yerel medya kuruluşlarının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi –ihtiyaç analizi yapılması ve eylem planı hazırlanması isimli projede GAP illerinde faaliyet gösteren medya kuruluşlarının kapasiteleri inceleniyor

 

GAP BKİ Başkanı Sadrettin Karahocagil yaptığı konuşmada; Bilindiği üzere Güneydoğu Anadolu Projesi bölgemizin sahip olduğu kaynakları en iyi şekilde  değerlendirerek  bu bölgede yaşayan insanımızın gelir düzeyini  ve yaşam kalitesini yükseltmeyi, bölgeler arası farklılıkları gidermeyi  amaçlayan ülkemizin en önemli  bölgesel kalkınma projesidir.

Çok sektörlü  ve entegre bir kalkınma projesi olan GAP, tarımdan altyapıya , eğitimden sanayiye , ulaşımdan turizme bir çok sektörü kapsamakta , bu kapsamda  projeler geliştirilerek hayata geçirilmektedir.İdare olarak kurulduğumuz günden itibaren bölgenin kalkınması ekonomik ve sosyal gelişmişlik  düzeyinin artırması  ve tüm insan odaklı sürdürülebilir  kalkınmanın gerçekleştirilmesi  hedefiyle  yüzlerce projeye imza attık ve atmaya da devam ediyoruz.Bu çerçevede.bölgesel kalkınmanın  önemli bir aktörü olan yerel medya kuruluşlarının güçlendirilmesi  idare olarak üzerinde önemle durduğumuz bir husustur.Medya sektörünün hızla büyümesi ve gelişmesi ile özellikle yerel ve bölgesel  yayın yapan kuruluşların önemi de aynı doğrultuda artmıştır.yerel medyanın günümüzde yeterli desteği bulması , etkin bir konuma gelmesi ve profesyonelliğe geçişin sağlanması ,yayın yapan bu kuruluşların  yanı sıra hedef kitle  durumundaki  yöre halkı içinde büyük yarar sağlayacaktır.Nitekim yerel medya kamuoyunun güçlendirilmesi ve bölgedeki sosyal ilişkilerin güçlendirilmesinde önemli bir role sahiptir.GAP Projesi kapsamında yer alan 9 ilin tarihi, ekonomik ve kültürel olarak önemli bir birikime sahip kadim şehirlerdir.Bu bakımdan GAP Bölgesinde faaliyet gösteren medya kuruluşlarının  kent kültürü, birikimi ve hafızasına önemli katkılar sunması , bölgenin tanıtım ve  sosyo-kültürel kalkınmasında aktif rol üstlenmesi  kalkınmaya yönelik gayretimlerimizi de pekiştirecektir.Kalkınma alanında yapılan çalışmalar doğrultusunda yerel medyanın güçlü ve etkin bir şekilde çalışmalara katkı sağlaması tüm bölgenin yararına olacaktır.Bu bilgiler ışığında Gaziantep Üniversitesi ile imzaladığımız protokol kapsamında GAP bölgesinde faaliyet gösteren yerel medya  kuruluşlarının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi projesini hayata geçirdik.İki aşamadan oluşan projenin ilk aşamasında GAP illerinde yerel medya  kuruluşlarının sorun ve ihtiyaçlarını  tespit etmeye  yönelik çalıştaylar, niceliksel araştırma  ve nitel görüşmeler yapılmış, üretilen medya içerikleri analiz edilmiştir. Söz konusu araştırma kapsamında  hukuki, ekonomik mesleki , toplumsal ve kültürel bir takım sonuç ve önerilere ulaşılmıştır.Bugün burada bir arada bulunmamıza vesile olan çalıştayda , söz konusu proje  kapsamında yapılan araştırma sonuçlarının kamusal alana taşınması , paydaşlarla  sorun ve önerilerinin  tartışılması amaçlanmaktadır.  Projenin ikinci aşaması olan eylem planı uygulanması sürecinde  ise,yapılan analiz çalışmaları kapsamında elde edilen çıktılar ile yerel medya kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanması  ve nihayetinde Bölge’de faaliyet gösteren yerel medya kuruluşlarının güçlendirilmesi ile  kurumsal kapasitelerinin artırılmasını hedefliyoruz.dedi.

 

            Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür yaptığı konuşmada;

GAP Bölge idaresi Başkanlığı ve Gaziantep Üniversitesi  tarafından gerçekleştirilen  ve yürütücüsü olduğum GAP Bölgesinde faaliyet gösteren yerel medya kuruluşlarının  kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi  ihtiyaç analiz yapılması ve eylem planı hazırlanması  isimli proje kapsamında  gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte  yaklaşık 1 yıl boyunca 9 GAP ilinde yaptığımız  çalışmaları  ve bunların çıktılarını sizinle  paylaşmayı ve tartışmayı hedeflemekteyiz.bu etkinlikte proje bağlamında tespit ettiğim bazı sorunları  farklı paydaşlarla , yerel medya çalışanları , gazeteler akademisyenler  ve ilgili kurum yetkilileri ile bir araya gelerek konuşmayı ve yerel medyanın sorunlarını kamuoyuna tartışmayı da amaçlamaktayız. Medya hepimizin bildiği gibi toplumsal yaşantımızın önemli bir parçası  hatta yolu medyadan geçmeyen  toplumsal yaşam biçimlerinden, günümüzde söz etmemiz mümkün değil. Medyanın içsel yapısı ayrıca siyasetten ,ekonomiye  ve hatta gündelik yaşamın  kendisine kadar uzanan  geniş bir içerikte  yaşamamızın merkezinde yer alıyor.

 Ancak medyanın toplumsal alanı tek başına belirlediğini  ve yönlendirdiğini de iddia etmemiz mümkün görünmüyor.medya da belli bir türde bir toplumsallık ve toplumsallığın farklı alanlarından üretilmiş kabuller, beklentiler, endişeler ve umutlarla çerçeveleniyor. Medya da büyük ölçüde toplumsal bir organizasyon olarak  bu geniş spekturumun içersine yerleşiyor.Medyanın bu bağlamda toplumsal misyonu ve toplumları yönlendirmek, etkilemek ve biçimlendirmekten farklı olarak  toplumları ne olmak isteyeceklerinin rasyonel kararlarını verebilecek mekanizmalara işlerlik kazandırmaktan veya bu mekanizmanın bir parçası olmaktan geçiyor.

Keza yerel medyanın toplumsal işlevi de tam bu noktada belirginlik kazanmaktadır.yerel medya toplumların merkezden perifiye gerçekleşen yönetim ve bilgilendirme süreçlerine  alternatif  olarak lokal olanın  ve yaşamın  tekil alanlarının  taleplerini diğer tarafa  aktarmakla kamusal beklentilerin  gerçekleşmesinde sahici bir role sahip olabilmektedir. Ancak günümüz  Türkiye’sinde yerel medyanın bu toplumsal işlevini  çeşitli sebeplerle  gerçekleştirmekte zorlandığını gözlemlemekteyiz. Ekonomik, politik veya kültürel farklı etkenlerin  bileşkesinden  oluşan kimi yapısal problemler  yerel medyayı  kamusallığın çoklu olması beklenen içeriğine katkı sunmakta yetersiz  kılabiliyor.proje kapsamında gerçekleştirdiğimiz incelemelerle  de bu dinamikleri anlamaya  çalışıyoruz.proje doğrultusunda  yaklaşık bir yıl süre ile  medya kuruluşları temsilcileri ile dokuz GAP ilinde toplantılar  düzenledik.bu toplantılarda medya çalışanlarının sorunlarını doğrudan ilk ağızdan duyma imkanımız oldu.ayrıca master öğrencilerimizin desteği ile her ilde anketler düzenlediğimiz illere akademisyen  arkadaşlarımız ayrı  ayrı dolaşıp medya temsilcileri ile birebir temaslar gerçekleştirdiler. Öte yandan bunlarla paralel bir süreçte  yerel medyanın üretimleri  akademik bir perspektifte incelendi. Bu incelemelerde haber dili , haber değeri, dal haberciliği pratikleri gibi özgül konular ele alınmaya çalışıldı. Elde edilen verilerle  bir ara rapor oluşturuldu.bu ara rapor ve buradaki  etkinlikle de elde edebileceğimiz ilave bilgilerle ileride yerel medyanın  ekonomik toplumsal ve kültürel durumunu iyileştirmek için  neler yapılabilineceğine  bir eylem planı oluşturmaya çalışıyoruz. Yerel medyanın sorunlarına ve bunlara yönelik çözüm önerilerine odaklaşmış bir etkinliğin haliyle paydaşlarının başında yerel medya çalıştayları geliyor öte yandan medyanın  işleyişine yönelik bilgi üreten mekanizmaların  başında gelen akademi de bu paydaşlardan  biri. Akademi ile piyasanın işleyişleri  arasındaki kimi karşıtlar da bu iki alanın çoğunlukla bir araya gelişini engelleyebiliyor. Medya çalışanları mesleğin inceliklerini  pratikte olan ile akademide anlatılan arasındaki tezatlıkla  şekillendiğini görüyor. Akademisyenler ile farklı disiplinlerden  de faydalanarak medyanın işleyişinin  içsel mantığının anlaşılır kılmaya çalışıyor. Aynı anda ikisini birden bire bağlaştırmak da açıkçası çok güç olabiliyor. Net ayırımlara gitmek  gerçek bilgiye  ulaşmamazı da engelleyecektir diye düşünüyorum. Öte yandan iki alanı  doğrudan birbirine bağlamak da mümkün görünmüyor. İki perspektifin  özelliklerini de göz  önüne alacak  yaklaşımların ve tavırların medyanın sorunlarına  ilişkin  perspektiflerin şekillendirilmesinde  faydalı olacağı aşikar. Dedi.

Gaziantep Üniversitesi iletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm başkanı Doç.Dr. Mesut Yücebaş  Proje Sonuç Raporu ve Değerlendirmesini katılımcılara açıkladı. Daha sonra Çalıştayın I. Oturum: Yerel Medyanın Ekonomik ve Teknolojik Yapısı konusunda Doç. Dr. Gökhan Gökgöz (Gaziantep Üniversitesi) Prof. Dr. Işık Özkan (Yaşar Üniversitesi): "Yerel Medyada Yapısal Sorunlar ve Rekabet Stratejileri" Prof. Dr. Can Bilgili (Hasan Kalyoncu Üniversitesi): “Yerel Medya ve Reklam” Cenk Koray Doğan ve Altan Aydın (Basın İlan Kurumu): “Dijital Dönüşüm ve Yerel Medya” konularında görüşlerini açıkladılar.

Şanlıurfa Gazeteleri Platformu rapora girdi

Raporda; yerel medya çalışanları bir arada hareket etmeyi istemekte,ortak sorunlarına böylelikle daha güçlü ve etkin çözümler sağlamayı beklemekteler.bu bağlamda özellikle gazeteci ve basın cemiyetlerinin yapısının gözden geçirilmesi  “Şanlıurfa örneğinde karşımıza çıkan daha esnek yapıdaki bir örgütlenme biçimi olarak “MEDYA PLATFORMLARI” benzeri yapıların kurulması zor koşullarda çalışan fikir basın işçilerinin özlük haklarını  koruyacak güçlü bir örgütlenme  biçiminin teşvik edilip kurumsallaşması gerekmektedir. Dedi.

 

Çalıştayın II. Oturumda ise  Yerel Medyanın Aktörlerinden Yerel Medyanın Sorunları: Yerel Medyaya İçerden Bakmak- konusu ile ilgili : Doç. Dr. Mesut Yücebaş (Gaziantep Üniversitesi) Prof. Dr. Çiler Dursun (Ankara Üniversitesi): “Yerel Medya Haberciliğinde Kadın” TÜBİTAK 215K168 Nolu Proje Tarafından Desteklendi

Doç. Dr. Emre Köksalan (Gaziantep Üniversitesi): “Yerel Medya Çalışanlarının Gözünden Yerel Medyanın Sosyo-Kültürel Analizi” Doç. Dr. Gökhan Gökgöz (Gaziantep Üniversitesi): “Yerel Medya Çalışanlarının Gözünden Yerel Medyanın Ekonomi-Politiği” Yusuf Gürsoy (RATEM Yönetim Kurulu Başkanı): “Yerel Medyanın Sorunları ve Çözüm Öneriler konularında görüşlerini açıkladı.

 

III. Oturum ise  Yerel Medya, Demokrasi ve Toplum konusunda – Moderatörlüğü  Doç. Dr. Emre Köksalan (Gaziantep Üniversitesi)’ın yaptığı oturumda  Prof. Dr. Mustafa Şeker (Akdeniz Üniversitesi): "Demokratik İşlevleri Bakımından Yerel Basının Önemi" Dr. Nevriye Yıldırım: “Yerel Medyanın Toplumsal Hayattaki Rolü" Prof. Dr. Edibe Sözen (Hasan Kalyoncu Üniversitesi): ”Yerel Medyanın Gündem ve Kamuoyu Oluşturma Süreçleri” Dr. İrfan Barut (Siyaset Bilimci): “Demokrasinin Bir Bileşeni Olarak Medya ve Medya Özgürlüğü”konularında görüşlerini açıkladılar.

IV. Oturumda ise Yerel Medyanın Güncel Sorunları konusunda Moderatörlüğünü Doç. Dr. Mesut Yücebaş’ın yaptığı  (Gaziantep Üniversitesi) İdris Taş ve Ahmet Atılmış (Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği- RATEM): “Yerel Radyo TV’lerin Sorunları ve Çözüm Önerilerini açıkladılar.

 

Projenin amacı; Yerel Medya yetenekleri gelişen medyaların olanaklarıyla yerel bilginin ve  haberin işlenmesinde yerel kültürlerin yeniden üretilmesinde ve yerel gündemlerin ulusal-küresel düzlemlere taşınmasında önemli bir rol oynuyor. Yerel medyanın güçlendirilmesi söz konusu misyonun gerçekleşmesini ve  yerel gündemlerin kamusal tartışmaları belirleme kapasitesini artıracağı  düşünülüyor. Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak olmak üzere GAP illerinde  faaliyet gösteren medya kuruluşları ve  çalışanlarında bu sürece sunacakları önemli katkılar olacak.Bölgenin yerel dinamiklerini ve gündemlerini  farklı düzlemlerde etkili bir şekilde sunabilmek ,bölgeye  ilişkin kamusal bilgiyi de biçimlendirme rolü oynayacak. Bu doğrultuda GAP  Bölge Kalkınma İdaresi ve Gaziantep Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen “GAP Bölgesinde faaliyet gösteren yerel medya kuruluşlarının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi –ihtiyaç analizi yapılması ve eylem planı hazırlanması isimli projede GAP illerinde faaliyet gösteren medya kuruluşlarının kapasiteleri inceleniyor. Yerel Medya Çalışanlarının mesleki becerilerinin geliştirilmesi için yapılması planlanan kapsamlı eğitimlere yönelik ihtiyaçların tespiti ve önceliklerin analizi  bu projenin amacını teşkil ediyor. Yerel medya kuruluşlarının güçlendirilmesi ve  kurumsal kapasitelerinin artırılması hedefiyle yapılacak ön değerlendirmede;yerel medya çalışanlarının mesleki düzeyleri ,habere bakış açıları medya  materyali üretme ve uygulama becerileri tespit edilmeye çalışılacak. Proje kapsamında  medya çalışanları ve temsilcileri  ile toplantılar-çalıştaylar düzenlenecek. yerel medya ürünleri akademik bir çerçevede ele alınarak incelenecek, anket çalışmaları ve niteliksel inceleme metotları ile bölgedeki medya çalışanlarının  mesleki sorunları anlaşmaya çalışılacak.

YORUMLAR

  • 0 Yorum