Un fiyatlarındaki artış durmazsa ekmeğe tekrar zam gelebilir.

Şanlıurfa Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Emin Karaatlı, un ve maya başta olmak üzere girdi fiyatlardaki artış durmazsa 2022 yılı başında ekmek fiyatları artabilir. Ekmek rayice bağlı ise un’da serbest piyasaya göre değil rayice bağlanmalıdır.

Un fiyatlarındaki artış durmazsa ekmeğe tekrar zam gelebilir.

Şanlıurfa Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Emin Karaatlı, un ve maya başta olmak üzere girdi fiyatlardaki artış durmazsa 2022 yılı başında ekmek fiyatları artabilir. Ekmek rayice bağlı ise un’da serbest piyasaya göre değil rayice bağlanmalıdır.

Un fiyatlarındaki artış durmazsa ekmeğe tekrar zam gelebilir.
04 Kasım 2021 - 18:44

Kamil Güler'in özel haberi
Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğince, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanlığı.Şanlıurfa Valiliği Ticaret il müdürlüğü,. Şanlıurfa Tarım ve Orman İl müdürlüğü, Şanlıurfa ticaret Odası ve Şanlıurfa Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığının yetkililerinden oluşan 5 kişilik komisyon
kararı ile “Somun (Tüm Çeşitler) 200 Gr 2 lira, Tırnaklı ekmek 170 Gr 2 lira,  Açık ekmek 150 Gr 2 lira, Suriye Ekmeği 400 Gr 3 lira, Ev Ekmeği 1 Kg 10 lira, Çömlek Pişirme 5 lira, Tepsi Pişirme 2 lira, 1 Şiş Patlıcan 1 lira ve 1 şiş  Biber pişirme 1 lira olarak belirlendi.
 
Fırıncılar Odası ekmek fiyatlarının tespiti için nasıl karar alıyor ?
 
         5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununda belirtilen fiyat tariflerinin tespit şekli ile ilgili 62.maddeye göre; “ Bu Kanuna tabi esnaf ve sanatkârlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri, bağlı bulundukları odalarca hazırlanır ve odanın mensubu olduğu birlik yönetim kurulu tarafından fiyat tarifesinin sunulmasından sonra otuz gün içinde onaylanır veya reddedilir. Onaylanan fiyat tarifesi belediye, mülki amirlik ve ilgili odaya yedi gün içerisinde bildirilir ve bu andan itibaren yürürlüğe girer. Fiyat tarifeleri, uygulanacak azami hadleri gösterir.
             Belediyeler veya o yerin en büyük mülki amiri tespit edilen bu tarifeleri uygun bulmadıkları takdirde esnaf teşekkülü ile anlaşmaya varamazlarsa onbeş gün içinde o yerin mülki amirinin ya da görevlendireceği yardımcısının başkanlığında, ticaret ve sanayi veya ticaret odasından bir temsilci ile esnaf ve sanatkârlar odaları birliği temsilcisinden teşekkül edecek bir komisyonda görüşülüp karar verilmesini isteyebilirler. 
             Komisyon kararları salt çoğunlukla alınır. Komisyon, tarifeleri uygun bulmadığı takdirde tarife yürürlükten kalkar.  Komisyon kararına karşı, ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren on gün içinde ticari davaları görmeye yetkili mahkeme nezdinde itirazda bulunabilirler. Bu mahkemenin kararı kesindir. “deniliyor.
 
                Şanlıurfa Fırıncılar Esnaf Oda ve Sanatkarlar Odası ilk olarak toplanıp karar alıyor.
 
Bu çerçevede,  Şanlıurfa’da un fiyatları, maya, odunu, elektrik vb. girdi maliyetlerinin yükselmesi üzerine yapılan artırmalar sonucu Şanlıurfa Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı  toplanarak karar alıyor.Kararı Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğine bildiriyor.
 
                Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğince 5 kuruluştan oluşan komisyon kuruluyor
 
Şanlıurfa Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığınca gönderilen ekmek zammı ile ilgili karar üzerine Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğince, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanlığı.Şanlıurfa Valiliği Ticaret il müdürlüğü,. Şanlıurfa Tarım ve Orman İl müdürlüğü, Şanlıurfa ticaret Odası ve Şanlıurfa Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığının yetkililerinden oluşan 5 kişilik komisyon kuruluyor. Bu kurul ekmek zammı ile ilgili talebi inceleyip kararını veriyor.Alınan karar Fırıncılar Federasyonuna bildiriliyor. Fırıncılar Federasyonun aldığı karar Ticaret Bakanlığına gönderiliyor. Ticaret Bakanlığından gelen karar üzerine Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğine gönderiliyor. Bu karar üzerine Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği toplanarak sonucu Fırıncılar odasına bildiriliyor ve alanın karar Şanlıurfa Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ise ekmek zammını fırıncılara ve kamuoyuna açıklıyor. Bu süreç bir ayı geçiyor.
 
Pişirmelerin Ücretlendirilmesi Fırıncı Esnafına destek
Şanlıurfa Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Emin Karaatlı, girdilere yüzde 70 civarında zam geldi.10 Eylül 2021’de yapılan gramaj ayarlamasından 04 Kasım 2021 tarihinde yapılan zammın yüzde 17 civarında olduğunu, girdilerin yüzde 70 artması nedeni ile  fırıncıların mağduriyetlerinin bu zamma rağmen devam etmesi nedeni ile pişirmelerin ücretlendirilmesini gidildi.
Dini Bayramlarda fırınlar pişirme yüzünden  kapatıyor.
Şanlıurfa Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Emin Karaatlı, dini bayramlarda pişirme nedeni ile fırınlar kapatıyor. eğer bir fırın açım derse düşünüyor diğer fırınlarında pişirmesi gelecek ve kapasitesinin üstünde pişirme gelecek. aşırı pişirme geldiğinden geç pişti ve çeşitli nedenlerle vatandaşlarla münakaşaya meydan vermemek için gelirlerinden imtina edip hemen hemern hiçbir fırın açmıyor. fırın bulamıyoruz diyorlar. somun fırınlarının tamamı açık. ekmek ihtiyacı yok. bulamıyoruz söyleyenlerin derdi biber ve patlıcan ve tepsi pişirememektendir.
 
Pişirmelerden dolayı fırıncılar ekmekle ilgilenemiyor.
 
Şanlıurfa Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Emin Karaatlı, biber, patlıcan, tepsi ve çeşitli pişirmelerin fazlalığından dolayı fırıncılar ekmek ile ilgilenemiyorlar.  Bu nedenle ekmek istenen kalite elde edilemiyor.Bazen bir evden sabah,öğle ve akşam tepsiler geliyor.aşırı tepsiden dolayı lahmacun ve kemek için yer ocakta yer bile kalmıyor.
 
Girdi fiyatları ortalama yüzde 70 civarında arttı.
 
Şanlıurfa Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Emin Karaatlı, Eylül ayından önce bir torba un 160 lira iken odamızın zam kararı aldığından bir torba un fiyatının 195 lira idi. bugün ise yani zam sonrası un fiyatı torba başına 25 lira artarak torbası 220 liraya yükseldi. un fiyatlarında yüzde 80, gazete kağıdında yüzde 100, poşette yüzde 100, odunda yüzde 60,işçi ücretlerinde yüzde 40, maya fiyatlarında yüzde 80 civarında arttı.
Fırıncı esnafı ekmeğe muhtaç
Şanlıurfa Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Emin Karaatlı, ekmek girdi maliyetlerinin yüzde 80’ler civarında artışına karşı yapılan fiyat ayarlamasının esnafı rahatlatmadığını, ekmek üretenlerin ekmeğe muhtaç olduklarını belirtti.
 
2022 yılı başında ekmek fiyatlarına tekrar zam gelebilir.
 
Şanlıurfa Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Emin Karaatlı un zamları ve girdi maliyetleri artmaya devam ediyor. esnaf zarar ediyor.Yılsonuna kadar esnaflarımız zorlanıp zam yapılmaması yönünde hedefimiz var.Ancak, yeni ekmek fiyatlarının tekrar tespit ile 2022 yılı başlarında zamlı girilebilir.
 
 Ekmek raice bağlı un serbest piyasa bağlı
 
Şanlıurfa Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Emin Karaatlı ekmek fiyatlarının rayice bağlı ancak ekmeğin en önemli girdisi un fiyatlarının serbest fiyata bağlı olması kabul edilemez bir durumdur. un fiyatlarının da artırılması rayice bağlanmalıdır.Aksi takdirde un fiyatlarının artırılması ekmek fiyatlarına yansımasına neden oluyor.
 
Denetim zafiyeti var.
 
Şanlıurfa’da 2 bin 500 civarında fırın faaliyette bulunuyor. bunlardan 500 civarında fırın Şanlıurfa Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı bulunuyor. Bu 500 fırın; ruhsatları bulunan, vergi kayıtları, SGK kayıtları, bağ-Kur kayıtları başta olmak üzere tüm iş ve işlemlerini tamamlamış devlete vergi veren, elektrik parasını, su parasını, sigortalı işçi çalıştıran işletmelerdir. Ancak, diğer fırınların bazılarında ruhsat yok. bazıları kaydı yok. bazılarında vergi kaydı yok. bazıları Sigortalı elemanı bulunmuyor.  Bu durumda ; devlete vergisini, sigortasını ödeyen 500 fırın diğer 2000 fırınla rekabet edemiyor. Şanlıurfa Valiliğine bağlı il Tarım ve Orman müdürlüğü kayıt dışı fırınlarda gerekli denetimi yapmalıdır.
 
Fırıncılar Odası Siyasetle İlgilenmez
Şanlıurfa Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Emin Karaatlı, odanın faaliyet ve çalışmalarının hep esnafın sorunları ve halka nasıl daha iyi hizmet edilebilmesi yönündedir. Esnaf arasında her görüşten insanlarımız var. biz hiç kimsenin siyasi görüşüne göre işlem yapmıyoruz. biz meslek mensubu olarak  esnafımızın hakını ve hukukunu korumaya çalışıyoruz.
 
ŞUSKİ Fırıncılara Su Ücretinde İndirim Yapsın
 
Şanlıurfa Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Emin Karaatlı, Fırınların filtre kullanmadığı belirtiliyor. fırınlar zor durumda su ücretinde indirim yapılsın. Fırınlarda filtreleri devamlı çalıştırmasınde cazip hale getirsin. Biz tüm fırınlara filtreleri çalıştırın vatandaşlara ve çevreyi kirletmeyin diyoruz. ancak, su ücretlerinin fazla gelmesinden dolayı bazı fırınların imtina ettikleri belirtiliyor.bu nedenle fırıncılara mahsus bir indirim yapılsın.
 
Halk ekmeği gündeme getiriyorlar.
 
Şanlıurfa’da Halk ekmeğin sıkıntıları oldu. Belediye bütçesine yük oldu. üretim ve dağıtım arasında sayı farklılıkları kontrolü  gibi sıkıntılar oluyor. belediye Bu işlere girmemesi gerekiyor. Ancak, Şanılurfa’da tüm fırıncılar belediye ile anlaşıp ekmek üretimi yapabilir.her fırından örneğin 1000 adet ekmek üretebilir. Ama Belediyenin kendi mülkiyetinde olmayan şahıs tarafından kurulan bir ekmek üretim tesisinin üzerine halk ekmek yazıp belediyenin kaynaklarını haksız yere aktırılması verimli ve rantapıl değildir.
 
Yeni kurulacak fırınlarda doğalgaz zorunluluğu getirilmeli
 
Şanlıurfa Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Emin Karaatlı, doğalgaz avantajlıdır. yeni kurulacak bölgelerde doğalgaz imkanı var ise bu fırınlarda doğal zorunluluğu getirilmelidir. bu sayede hem temiz, hijyenik birde odun depolama alanı gerekmeyecektir. çevre kirliliği de önlenir. birde sulu bacaya da gerek kalmayacaktır.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum