İsa Güneş

İsa Güneş

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ 1

04 Nisan 2017 - 13:18

Nihayet 18 maddelik anayasa değişik paketi  mecliste kabul edilip, Halkın oyuna sürülmek üzere ülkemiz 16 Nisan 2017 tarihinde referanduma gidecektir. Öncelikle bu Anayasa değişikliği ve  Cumhurbaşkanlığı sistemi  ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun.

        Ben buradan bu değişiklik paketinin dilimin döndüğünce ne getirip, ne götürdüğünü izah etmeye çalışacağım.  

        Birinci Maddede Cumhurbaşkanının bağımsızlığına ek olarak, tarafsızlığını getirmiş, İkinci Maddede  550 olan Milletvekili sayısı 600’e çıkarılmış. Üçüncü Maddede 25 olan seçilme yaşı 18’ e indirilmiş. Dördüncü Maddede seçimlerin 5 yılda bir ve Cumhurbaşkanı ve Milletvekilleri seçimlerinin birlikte yapılması ve birinci turda gerekli çoğunluğun sağlanamadığı durumda ikinci seçimin yapılacağı, Beşinci Maddede Meclisin görevleri tarif edilmiş, Altıncı Maddede Meclisin soruştura yetkisi belirlenmiştir. Yedinci Maddede Seçilecek Cumhurbaşkanının nitelikleri, seçim şekli görev süresi gibi konular belirlenmiştir. Sekizinci Maddede Cumhurbaşkanının yürütme ile ilgili Atama kararnamesi çıkarma, kanunları yayımlama, yürütme ile ilgili yönetmelik çıkarma gibi yetkileri görev ve sorumlulukları belirlenmiştir. Dokuzuncu Maddede Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu tanımlanmıştır. (Cumhurbaşkanı hakkında üye tamsayısının salt çoğunluğu ile yani 301 oyla soruşturma izni istenebilir, üye sayısının 5 te 3’ünün gizli oyu ile yani 360 oyla soruşturma izni verilir, üye tam sayısının 3’te 2’sinin gizli oyu ile yani 400 oyla yüce divana sevk edilir denilmektedir. Onuncu Maddede Cumhurbaşkanı yardımcılarının ve bakanların atanması görev ve sorumlulukları ile Cumhurbaşkanı yardımcıları ile Bakanlar hakkında Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile, yani 301 oyla soruşturma açılması istenebilir, üye tam sayısının 3’te 2’sinin gizli oyu ile yani 400 oyla yüce divana sevk edilir denilmektedir. Onbirinci Maddede  Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimlerini düzenlemektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi oya tam sayısının 5’te 3’ünün oyu ile yani 360 oyla seçim kararı alabilir, bu takdirde Cumhurbaşkanı seçimleri de yenilenir. Meclis seçim kararı alırsa, seçilen  Cumhurbaşkanın ikinci dönemine denk gelirse, mevcut Cumhurbaşkanı bir defaya mahsus olmak üzere yeniden aday olabilir, Cumhurbaşkanı Meclis seçimlerinin yenilenmesine karar verebilir, bu durumda Cumhurbaşkanı seçimleri de yenilenir, Meclis ve Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıl denilmektedir. Onikinci Maddede savaş, anarşi, salgın hastalık v.s gibi olağanüstü durumlarda, altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir. Aynı gün resmi gazetede yayımlanır ve Meclise gönderir, Meclis olağan üstü halin süresini uzatabilir, kısaltabilir veya kaldırabilir, kanun hükmünde kararname çıkarabilir, bu kararlar Meclisin onayına sunulur Meclis üç ay içinde onaylamaz ise, kendiliğinden ortadan kalkar denilmektedir. Onüçüncü Maddede disiplin mahkemeleri dışında, Askeri mahkemeler kurulamaz. Savaş durumunda asker kişilerin görevleri ile ilgili işlediği  suçlar ile ilgili askeri mahkemeler kurulabilir denilmektedir.

        Ondördüncü Maddeden başlamak üzere, ikinci yazıda buluşmak üzere kalın sağlık ve esenlikle..

YORUMLAR

  • 0 Yorum