Cumhurbaşkanlığı sistemi 2
Reklam
İsa Güneş

İsa Güneş

Cumhurbaşkanlığı sistemi 2

11 Nisan 2017 - 10:33

Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ilgili birinci yazımda, bu sistemin ilk onüç maddesini açıklamıştım. Bu yazımda Ondördüncü Maddeden başlamak üzere sizlere dilimin döndüğü kadar ile  açıklayacağım.

        Ondördüncü Madde Hakimler ve Savcılar Kurulu iki daire halinde çalışır. Adalet Bakanı ve Müsteşarı tabii üye, nitelikleri kanunda belirtildiği şeklide 4 üyesi Cumhurbaşkanınca, üç üyesi Yargıtay üyelerince, bir üyesi Danıştay üyelerince, nitelikleri kanunda belirtilen üç üyesi Üniversitelerin Hukuk Fakülteleri öğretim üyeleri, Avukatlar arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir denilmektedir.                          

       Onbeşinci  Maddede Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini mali yılbaşından en az yetmişbeş gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar, bütçe kanunu süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, geçici bütçe kanunu çıkarılır. Merkezî yönetim kesinhesap kanunu teklifi, ilgili olduğu malî yılın sonundan başlayarak en geç altı ay sonra Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur denilmektedir. Onaltıncı Maddede ilgili kanunlarda yer alan mevcut sistemle, Cumhurbaşkanlığı sistemi arasında oluşan farklı terim, kelime ve cümlelere atıfta bulunulmuştur. Bu maddenin son bölümünde Cumhurbaşkanlığı sisteminin kabul edilmesi ile hükümsüz kalacak maddelerin yürürlükten kaldırılacağına yer verilmiştir. Onyedinci Maddede Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27’nci Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi 3/11/2019 tarihinde birlikte yapılacağı,  Seçimin yapılacağı tarihe kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve Cumhurbaşkanının görevi devam edeceği, Türkiye Büyük Millet Meclisinin iç tüzük değişikliklerini altı ay içinde yapacağı, Hakimler ve Savcılar Kuruluna aday gösterilme, seçilme gibi konular ile Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve askerî mahkemelerin kaldırıldığı, mevcut üyelerin durumu hükme bağlanmıştır. Onsekizinci Madde yürütme maddesi olup, hangi maddenin hangi tarihte yürürlüğe gireceği, mevcut sistemdeki hangi kanun ve maddelerin hükümsüz kalacağı, halkoyuna sunulması halinde tümüyle oylanacağı .hükme bağlanmıştır.

       İki yazıda izah ettiğim gibi, Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili Anayasa değişiklik paketinin bir iki maddesi hariç 15-16 maddesini doğrusunu isterseniz olumlu ve bu ülkenin gelişip muasır medeniyetlerin üzerine çıkması için olması gereken ve hatta geç kalınmış değişiklikler diye düşünüyorum. Çekincelerimin olduğu maddeler; Hakimler ve Savcılar Kurulunun oluşumu ile ilgili maddede, Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçeceği üye sayısı daha fazla olmalıydı. Cumhurbaşkanının Kararname çıkarma yetkisinin ucu açık değil de;  sınır getirilmeliydi. Meclisi fesih yetkisi ile Olağanüstü hal ilan etme yetkisi ülkeye sıkıntı getirebilir diye düşünüyorum.

        Bu yazılarımda sizlere bir nebze ışık tutabildiysem ne mutlu bana, Bu değişikliğin ülkemize ve Milletimize hayırlı uğurlu olması dileklerimle, en doğru kararı milletimiz verir düşüncesi ile kalın sağlık ve esenlikle…  

YORUMLAR

  • 0 Yorum